انجمن خوشنویسان شهرضا

آدرس انجمن خوشنویسان شهرضا نشانی : دفتر مرکزی، خیابان حکیم صهبا، فرعی 8

تلفن انجمن خوشنویسان شهرضا تلفن : 535445015 -532339800

دفتر شماره 1 انجمن خوشنویسان شهرضا دفترشماره 1:خیابان پاسداران،اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

سایت انجمن خوشنویسان شهرضا تارنما : www.akhsh.ir

پیامک پیام کوتاه : 10009130135204

ایمیل ایمیل :shahrezakhat@yahoo.com